Cream Wild Indigo

 

Baptisia bracteata v. leucantha - Bean family


Large and spreadout plant, flowers grow horizontal, three part leaves